Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Останні новини та оголошення

Список надходжень літератури до
бібліотеки ННППІ УІПА 

за 1-ше півріччя 2021 р.

 

 

 • Кулешова, В. В. Формування професійної компетентності викладачів технічних дисциплін [Текст] : монография / В. В. Кулешова, В. В. Мальована, Ю. С. Бобрикова ; Укр. інж.-пед. акад. (Бахмут), ННППІ. - Харків : ТОВ "Планета-Принт", 2020. - 204 с. : табл. - Бібліогр.: с. 158-203 (446 назв). - ISBN 978-617-7751-98-3 - 10 прим.
 • Псіхологічне забезпечення педагогічної майстерності [Текст] : навч.-метод. посібник / І Бурлакова [та ін.]. - Київ : Кондор, 2020. - 276 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 273-275 (49 назв). - ISBN 978-617-7939-22-0 - 1 прим.
 • Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / О. В. Скрипченко [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2-е вид. - Київ : Каравела, 2020. - 400 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-8019-64-4 - 1 прим.
 • Буслинський, В. А. Основи філософських знань [Текст] : підручник / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - 2-е вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 352 с. : рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 966-7827-67-4 - 2 прим.
 • Олійнікова, О. М. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посібник / О. М. Олійнікова. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 180 с. : табл. - ISBN 978-966-418-063-1 - 3 прим.
 • Дубровська, Д. М. Англійська мова. Сучасна граматика. In pursuit of Perfection [Текст] : навч. посібник / Д. М. Дубровська, О. І. Ванівська. - 2-е вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 370 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-369 (39 назв). - ISBN 978-966-418-209-3 - 1 прим.
 • Скребкова-Пабат, М. А. Practical Grammar of the English Language. Практична граматика англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. немов. спец., вчителів англ. мови / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук, Д. А. Кочмар. - Львів : Новий Світ-2000, 2021. - 636 с. : табл. - Бібліогр.: с. 625-626 (43 назви). - ISBN 978-617-7519-55-2 - 1 прим.
 • Щербакова, К. Вступ до спеціальності [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. напряму підгот. 012 дошкільна освіта / К. Щербакова, Л. Макаренко ; Маріуп. держ. ун-т. - Львів : Новий Світ-2000, 2021. - 215 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7519-17-0 - 2 прим.
 • Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / Я. І. Бедрій [и др.] ; за заг. ред. Я. І. Бедрій. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 292 с. - 2 прим.
 • Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Київ : Центр учб. літ., 2021. - 322 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 316-320. - ISBN 978-617-673-189-4 - 1 прим.
 • Мацюк, З. О. Українська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посібник / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 2-е вид., стер. - Київ : Каравела, 2019. - 352 с. : табл. - Бібліогр.: с. 344-345 (29 назв) - 2 прим.
 • Гриджук, О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. Є. Гриджук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 240 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-1518-45-1 - 1 прим.
 • Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством продукции [Текст] : уч. пособие / Н. Н. Рожков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 154 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-534-06591-6- 1 прим.
 • Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Лабораторный практикум с использованием пакета MathCad [Текст] : уч. пособие / Ф. И. Карманов, В. А. Острейковский. - Москва : Абрис, 2012. - 208 с. : рис. - Библиогр.: с. 206 (17 назв.). - ISBN 978-5-4372-0016-2 - 1 прим.
 • Василенко, І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали [Текст] : навч. посібник / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 236-237 (26 назв). - ISBN 966-2025-02-2 - 2 прим.
 • Розрахунок струмів коротких замикань [Текст] : навч. посібник / Н. В. Букович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львів. політехніка, 2018. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 233 (12 назв). - ISBN 978-966-941-142-6 - 1 прим.
 • Сегеда, М. С. Проєктування ліній електричних мереж [Текст] : навч. посібник / М. С. Сегеда, З. М. Бахор, А. Я. Яцейко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львів. політехніка, 2020. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 168-170 (40 назв). - ISBN 978-966-941-528-8 - 2 прим.
 • Проектування електропостачальних систем загального призначення [Текст] : навч. посібник для курс. та диплом. проект. / П. Ф. Гоголюк [та ін.] ; заг. ред. А. А. Маліновського. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 436 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 362-366 (64 назви). - ISBN 978-966-941-149-5 - 2 прим.
 • Мазепа, Степанович. Електрообладнання промислових підприємств [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Святослав Мазепа, Ярослав Марущак. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 260 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 259 (17 назв). - ISBN 966-8340-41-8 - 2 прим.
 • Мілих, В. І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях [Текст] : підручник для студ. і аспірантів електротехн. профілю / В. І. Мілих ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Київ : Каравела, 2020. - 396 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 371-376 (82 назви). - ISBN 978-966-8019-87-6 - 1 прим.
 • Електромеханічні системи керування [Текст] : навч. посібник / Я. С. Паранчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2020. - 360 с. : рис. - Бібліогр.: с. 356-358 (31 назва). - ISBN 978--617-574-134-4 - 1 прим.
 • Василега, П. О. Електропостачання [Текст] : навч. посібник / П. О. Василега. - Суми : Унів. книга, 2021. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 393-396 (81 назва). - ISBN 978-966-680-366-8 - 2 прим.
 • Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори [Текст] : навч. посібник для студ. ВЗО, що навч. за галуззю знань "Електрична інженерія" / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр'єва ; за ред. В. І. Мілих ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - 2-е вид. - Київ : Каравела, 2020. - 452 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 442 (11 назв) - 2 прим.
 • Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / В. А. Баженов [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 7-е вид. - Київ : Каравела, 2017. - 496 с. - 1 прим.
 • Системи баз даних та знань [Текст] : навч. посібник. Кн. 2. Система управління базами даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 584 с. - 2 прим.
 • Системи баз даних та знань [Текст] : підручник. Кн. 1. Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 440 с. - 2 прим.
 • Павлиш, В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : підручник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 620 с. : рис. - Бібліогр.: с. 604-612 (135 назв). - ISBN 978-966-941-264-5 - 1 прим.
 • Пасічник, В. В. Веб-технології та Веб-дизайн [Текст] : підручник. Кн. 1. Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 336 с. : рис. - (computing). - 2 прим.
 • Шаховська, Н. Б. Проектування інформаційних систем [Текст] : навч. посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Липчук ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 380 с. : рис., табл. - (Комп'ютинг). - 1 прим.
 • Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. В. Литвин ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 241 с. 1 прим.
 • Бородкіна, І. Л.   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. - Київ : Центр учб. літ., 2021. - 204 с. : рис. - Бібліогр.: с. 202-204 (31 назва). - ISBN 978-611-01-1232-1- 2 прим.
 • Лозинський, А. О. Розв'язання задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB [Текст] : навч. посібник / А. О. Лозинський, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 216 с. - 2 прим.
 • Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посібник / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т экономики и торговли ім. Михайло Туган-Барановского. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 216 с. - 2 прим.
 • Глобальна економіка [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / П. П. Мазурок [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Одягайла ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2020. - 206 с. : рис. - Бібліогр.: с. 200-205. - 1 прим.
 • Довідник з європейської інтеграції [Текст] : наукове видання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнарод. економіки ; під ред. О. Б. Чернеги. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 384 с. - 1 прим.                   
 • Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Україн. акад. друк. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 216 с. : рис. - Бібліогр.: с. 213-215. - ISBN 966-8340-51-5 - 1 прим.
 • Селіванов, С. В. Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ: проблеми теорії та практики [Текст] / С. В. Селіванов, Н. І. Обушна, С. К. Хаджирадєва. - Київ : Каравела, 2019. - 292 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 253-259 (72 назви). - ISBN 978-966-8019-28-8 - 1 прим.
 • Регіональна економіка [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. К. Збарський [и др.]. - 2-е вид., стер. - Київ : Каравела, 2018. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 268-274 (105 назв). - ISBN 978-966-222-940-0- 1 прим.
 • Регіональна економіка в модернізаційному форматі [Текст] : підручник / М. П. Бутко [та ін.] ; заг. ред. М. П. Бутка ; Нац. ун-т "Чернігівська політехніки". - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-01-2075-3 - 1 прим.
 •  Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. О. Птащенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 315-319 (68 назв). - ISBN 978-617-673-687-5 - 1 прим.

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ у весняному семестрі 2020/2021 навчального року Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м. Бахмут) за спеціальностями

Переглянути рейтинги успішності

 
Вітаємо кращу молодь нашого інституту та Бахмутської міської територіальної громади з перемогою!🎉🎁🏆🥇
 
Щороку Управлінням у справах сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації проводиться конкурс «Молода людина року».
 
Цього року на участь у конкурсі від Бахмутської міської територіальної громади подано 9 заявок, 5 учасників увійшли у номінації та 2 учасника здобули перемогу 🏆🏆🏆.
 
Бумар Тетяну нагороджено почесною грамотою Донецької облдержадміністрації за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики у Донецькій області та активну громадську діяльність.
 
Мережко Сергій отримав диплом номінанта "Волонтер року".
 
🏅Урочисте нагородження переможців обласного конкурсу «Молода людина року» відбувалось у Краматорську під час святкування Дня Конституції та з нагоди Дня молоді.

 

 

 

Інформація кафедри ОТтаОП
про заходи та співпрацю зі стейкхолдерами

З метою налагодження взаємодії освіти та ринку праці на засідання кафедри освітніх технологій та охорони праці 24 червня 2021р. було запрошено стейкхолдерів, з якими було обговорено проєкт освітньо-професійної програми Охорона праці та подальшу співпрацю з підприємствами міста.

Під час засідання були заслухані пропозиції потенційних роботодавців щодо вдосконалення підготовки спеціалістів за ОПП 015. Професійна освіта (Охорона праці), їх рекомендації щодо підвищення затребуваності на ринку праці випускників ННППІ УІПА.

Представник ПрАТ «Артвайнері» Ірина Холоїмова запропонувала включити в теми курсових робіт з дисципліни «Системи управління охороною праці» розділи з апробації результатів дослідження, які можуть бути виконані та використанні в діяльності підприємств.

Начальник служби охорони праці ТОВ «ЗКМ» Вороненко С.В. зазначив, що для майбутніх фахівців, у яких зацікавлене їх підприємство, домінуючими є знання та практичні навички з дисциплін, пов’язаних з охороною праці та безпекою життєдіяльності.

К.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленко Хлопов А. М. – закцентував увагу, що сучасний фахівець має відповідати сучасним світовим тенденціям та запропонував розглянути доцільність введення до переліку вибіркових предметів дисципліну «Етика педагогічної діяльності», що підвищить попит на випускників серед роботодавців.

Баранов Олександр Миколайович, директор Державного навчального закладу «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» зазначив, що для подальшого працевлаштування, випускник має володіти ґрунтовними навичками роботи з комп'ютерною технікою. Враховуючи це зауваження, запропоновано внести зміни у освітню компоненту ОК35: замість дисципліни «Основи енерго- та ресурсозбереження» вказати дисципліну «Комп'ютерні технології в Blending-Learning».

Стейкхолдери відзначили високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці випускників даних спеціальностей.

 

24 червня у ННППІ УІПА (м.Бахмут) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення молоді – розвиток країни», присвячена 25-ій річниці Конституції України. Святкова конференція була організована при підтримці Донецької обласної державної адміністрації та Бахмутської міської ради.

Учасників конференції привітала заступник міського голови Бахмутської міської ради з питань гуманітарної і соціальної сфер Мельник Інеса, яка відзначила важливість підтримки наукової діяльності для розвитку нашого міста та країни.
У конференції взяли участь 78 науковців – представники понад 20 навчальних закладів з усієї України – від Львова до Маріуполя, від Одеси до Києва:

Викладачі та студенти поділилися своїми громадськими, науковими, спортивними, творчими досягненнями, виклали своє бачення становленням конституційних засад в Україні, зробили історичний екскурс по віхам формування конституційного ладу в українській державі.

Керівник ННППІ УІПА (м. Бахмут) Коломієць Валерій, привітавши учасників форуму, відзначив значну кількість наукових досягнень молоді за останні роки.

З вітальним словом також виступила заступниця голови Донецької ОДА Костюніна Юлія, яка привітала присутніх с прийдешнім святом та запропонувала впровадити традицію проведення наукових заходів до Дня Конституції України.

Студенти, чиї доповіді були відзначені як найкращі, отримали грамоти та нагороди від Донецької обласної державної адміністрації та Бахмутської міської ради.

БІЛЬШЕ ФОТО: тисни тут

Переглянути відео

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

До участі у ВСЕУКРАІНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «Досягнення молоді – розвиток країни», присвяченій 25-ій річниці Конституції України,  запрошуються молоді науковці, аспіранти, здобувачі освіти, які активно займаються науковими дослідженнями.

 

Конференція відбудеться у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)
24 червня 2021 р.

 

Детальна інформація

 

8 червня Бахмутським_міським_центром_зайнятості сумісно з навчальними закладами та молодіжними центрами  Бахмутського району було проведено Ярмарок вакансій  для молоді «#Знайдемо_роботу_разом. Ярмарок відвідали більше 150 молодих людей, серед яких випускники навчальних закладів та зареєстровані безробітні. Під час заходу представники роботодавців презентували свої підприємства.

Під час проведення заходу наша співробітниця Тетяна Бумар презентувала громадську організацію інституту «Студентська Молодь Бахмуту», а також запросила випускників професійно-технічних закладів освіти продовжити навчання у нашому інституті.

 

З 4 по 5 червня на кафедрі електромеханічних та комп’ютерних систем проходив захист дипломних робіт першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Представлені до захисту дипломні роботи виконані згідно з завданням на проектування і відповідали рівню підготовки «бакалавр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Захист дипломних робіт супроводжувався презентацією в електронній формі. В процесі захисту студенти добре відповідали на питання по спеціальності,  стосовно роботи.

Як показав захист дипломних магістра, студенти добре оволоділи знаннями з дисциплін, що викладалися їм на протязі навчання.

У процесі роботи над дипломними роботами студенти оволоділи необхідними теоретичними знаннями в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, практичними навичками дослідницької роботи, професійною підготовкою, вміло застосовували одержані у процесі навчання знання.

Актуальність тематики дипломних робіт обумовлена невпинним прогресом в галузі електромеханіки та електроенергетики, появою новітніх технологій в цієї галузі.

Основним напрямком виконання дипломних робіт стала модернізація конструкцій обладнання та модернізація устаткування.

У травні 2021 року видавництво «Монограф» завершило видання окремою книгою автобіографічної поеми відомого в Україні та за кордонами вченого економіста, академіка Академії економічних наук України Валерія Миколайовича Ковальова під назвою «Всесвіт і людина» (російською мовою). Це видання завершило раніше опубліковану ним поетичну трилогію у складі книг: «Моя доля в долі планети» (2019 р.), «Сенс життя у спільності людей» (2020 р.), що виявило сутність його наукових поглядів на проблему соціального перевлаштування людства в історичному контексті, доказом якого стали публікації виконані ним особисто або разом зі своїми учнями більш ніж чотирьохсот наукових праць у вигляді книг, монографій, наукових статей та підручників для вищої школи.

Отже, своєю творчістю автор поеми засвідчив закономірне наближення людства до вершин свого суспільного буття.

З виданнями можна ознайомитись у науковій бібліотеці ННППІ УІПА

ННППІ Української інженерно-педагогічної академії, м.Бахмут

3 червня відбулось засідання Вченої ради інституту, де були відзначені кращі науковці інституту.

Керівник інституту Валерій Коломієць був нагороджений Подякою Міністерства освіти та науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіаналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України