Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Список надходжень літератури до
бібліотеки ННППІ УІПА 

за 1-ше півріччя 2021 р.

 

 

 • Кулешова, В. В. Формування професійної компетентності викладачів технічних дисциплін [Текст] : монография / В. В. Кулешова, В. В. Мальована, Ю. С. Бобрикова ; Укр. інж.-пед. акад. (Бахмут), ННППІ. - Харків : ТОВ "Планета-Принт", 2020. - 204 с. : табл. - Бібліогр.: с. 158-203 (446 назв). - ISBN 978-617-7751-98-3 - 10 прим.
 • Псіхологічне забезпечення педагогічної майстерності [Текст] : навч.-метод. посібник / І Бурлакова [та ін.]. - Київ : Кондор, 2020. - 276 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 273-275 (49 назв). - ISBN 978-617-7939-22-0 - 1 прим.
 • Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / О. В. Скрипченко [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2-е вид. - Київ : Каравела, 2020. - 400 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-8019-64-4 - 1 прим.
 • Буслинський, В. А. Основи філософських знань [Текст] : підручник / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - 2-е вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 352 с. : рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 966-7827-67-4 - 2 прим.
 • Олійнікова, О. М. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посібник / О. М. Олійнікова. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 180 с. : табл. - ISBN 978-966-418-063-1 - 3 прим.
 • Дубровська, Д. М. Англійська мова. Сучасна граматика. In pursuit of Perfection [Текст] : навч. посібник / Д. М. Дубровська, О. І. Ванівська. - 2-е вид., стер. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 370 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-369 (39 назв). - ISBN 978-966-418-209-3 - 1 прим.
 • Скребкова-Пабат, М. А. Practical Grammar of the English Language. Практична граматика англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. немов. спец., вчителів англ. мови / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук, Д. А. Кочмар. - Львів : Новий Світ-2000, 2021. - 636 с. : табл. - Бібліогр.: с. 625-626 (43 назви). - ISBN 978-617-7519-55-2 - 1 прим.
 • Щербакова, К. Вступ до спеціальності [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. напряму підгот. 012 дошкільна освіта / К. Щербакова, Л. Макаренко ; Маріуп. держ. ун-т. - Львів : Новий Світ-2000, 2021. - 215 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7519-17-0 - 2 прим.
 • Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / Я. І. Бедрій [и др.] ; за заг. ред. Я. І. Бедрій. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 292 с. - 2 прим.
 • Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Київ : Центр учб. літ., 2021. - 322 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 316-320. - ISBN 978-617-673-189-4 - 1 прим.
 • Мацюк, З. О. Українська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посібник / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 2-е вид., стер. - Київ : Каравела, 2019. - 352 с. : табл. - Бібліогр.: с. 344-345 (29 назв) - 2 прим.
 • Гриджук, О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. Є. Гриджук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 240 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-1518-45-1 - 1 прим.
 • Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством продукции [Текст] : уч. пособие / Н. Н. Рожков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 154 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-534-06591-6- 1 прим.
 • Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Лабораторный практикум с использованием пакета MathCad [Текст] : уч. пособие / Ф. И. Карманов, В. А. Острейковский. - Москва : Абрис, 2012. - 208 с. : рис. - Библиогр.: с. 206 (17 назв.). - ISBN 978-5-4372-0016-2 - 1 прим.
 • Василенко, І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали [Текст] : навч. посібник / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 236-237 (26 назв). - ISBN 966-2025-02-2 - 2 прим.
 • Розрахунок струмів коротких замикань [Текст] : навч. посібник / Н. В. Букович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львів. політехніка, 2018. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 233 (12 назв). - ISBN 978-966-941-142-6 - 1 прим.
 • Сегеда, М. С. Проєктування ліній електричних мереж [Текст] : навч. посібник / М. С. Сегеда, З. М. Бахор, А. Я. Яцейко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львів. політехніка, 2020. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 168-170 (40 назв). - ISBN 978-966-941-528-8 - 2 прим.
 • Проектування електропостачальних систем загального призначення [Текст] : навч. посібник для курс. та диплом. проект. / П. Ф. Гоголюк [та ін.] ; заг. ред. А. А. Маліновського. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 436 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 362-366 (64 назви). - ISBN 978-966-941-149-5 - 2 прим.
 • Мазепа, Степанович. Електрообладнання промислових підприємств [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Святослав Мазепа, Ярослав Марущак. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 260 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 259 (17 назв). - ISBN 966-8340-41-8 - 2 прим.
 • Мілих, В. І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях [Текст] : підручник для студ. і аспірантів електротехн. профілю / В. І. Мілих ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Київ : Каравела, 2020. - 396 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 371-376 (82 назви). - ISBN 978-966-8019-87-6 - 1 прим.
 • Електромеханічні системи керування [Текст] : навч. посібник / Я. С. Паранчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2020. - 360 с. : рис. - Бібліогр.: с. 356-358 (31 назва). - ISBN 978--617-574-134-4 - 1 прим.
 • Василега, П. О. Електропостачання [Текст] : навч. посібник / П. О. Василега. - Суми : Унів. книга, 2021. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 393-396 (81 назва). - ISBN 978-966-680-366-8 - 2 прим.
 • Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори [Текст] : навч. посібник для студ. ВЗО, що навч. за галуззю знань "Електрична інженерія" / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр'єва ; за ред. В. І. Мілих ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - 2-е вид. - Київ : Каравела, 2020. - 452 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 442 (11 назв) - 2 прим.
 • Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / В. А. Баженов [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 7-е вид. - Київ : Каравела, 2017. - 496 с. - 1 прим.
 • Системи баз даних та знань [Текст] : навч. посібник. Кн. 2. Система управління базами даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 584 с. - 2 прим.
 • Системи баз даних та знань [Текст] : підручник. Кн. 1. Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 440 с. - 2 прим.
 • Павлиш, В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : підручник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 620 с. : рис. - Бібліогр.: с. 604-612 (135 назв). - ISBN 978-966-941-264-5 - 1 прим.
 • Пасічник, В. В. Веб-технології та Веб-дизайн [Текст] : підручник. Кн. 1. Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 336 с. : рис. - (computing). - 2 прим.
 • Шаховська, Н. Б. Проектування інформаційних систем [Текст] : навч. посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Липчук ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 380 с. : рис., табл. - (Комп'ютинг). - 1 прим.
 • Литвин, В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. В. Литвин ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 241 с. 1 прим.
 • Бородкіна, І. Л.   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України. - Київ : Центр учб. літ., 2021. - 204 с. : рис. - Бібліогр.: с. 202-204 (31 назва). - ISBN 978-611-01-1232-1- 2 прим.
 • Лозинський, А. О. Розв'язання задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB [Текст] : навч. посібник / А. О. Лозинський, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 216 с. - 2 прим.
 • Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посібник / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т экономики и торговли ім. Михайло Туган-Барановского. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 216 с. - 2 прим.
 • Глобальна економіка [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / П. П. Мазурок [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Одягайла ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2020. - 206 с. : рис. - Бібліогр.: с. 200-205. - 1 прим.
 • Довідник з європейської інтеграції [Текст] : наукове видання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнарод. економіки ; під ред. О. Б. Чернеги. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 384 с. - 1 прим.                   
 • Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Україн. акад. друк. - 2-е вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2021. - 216 с. : рис. - Бібліогр.: с. 213-215. - ISBN 966-8340-51-5 - 1 прим.
 • Селіванов, С. В. Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ: проблеми теорії та практики [Текст] / С. В. Селіванов, Н. І. Обушна, С. К. Хаджирадєва. - Київ : Каравела, 2019. - 292 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 253-259 (72 назви). - ISBN 978-966-8019-28-8 - 1 прим.
 • Регіональна економіка [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. К. Збарський [и др.]. - 2-е вид., стер. - Київ : Каравела, 2018. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 268-274 (105 назв). - ISBN 978-966-222-940-0- 1 прим.
 • Регіональна економіка в модернізаційному форматі [Текст] : підручник / М. П. Бутко [та ін.] ; заг. ред. М. П. Бутка ; Нац. ун-т "Чернігівська політехніки". - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-01-2075-3 - 1 прим.
 •  Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. О. Птащенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 320 с. : табл. - Бібліогр.: с. 315-319 (68 назв). - ISBN 978-617-673-687-5 - 1 прим.