Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 602-л від 16.05.2019 р. у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) з 27.05.2019 р. по 29.05.2019 р. відбулась акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.010104 Професійна освіта (Економіка) галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Експертна комісія у складі завідувача кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, к. пед. н., доц. Титової Наталії Михайлівни та завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, д. е. н., проф. Школьник Інни Олександрівни безпосередньо на місці впровадження освітньої діяльності розглянула подані матеріали та провела перевірку напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Економіка) за освітнім ступенем «бакалавр. Комісія проаналізувала організацію освітнього процесу, якісний склад науково-педагогічного складу інституту та випускової кафедри, а також дані інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; здійснила вибірковий контроль курсових робіт, ознайомилась з результатами державного іспиту та провела комплексні контрольні роботи із здобувачами вищої освіти, які навчаються за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Економіка), що акредитується, з метою оцінювання рівня та якості надання освітніх послуг.

Подивитися висновки комісії