Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Згідно стандартів вищої освіти атестація студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з метою підтвердження бакалаврського освітнього рівня здійснюється за допомогою системи спеціальних завдань «Засоби діагностики якості вищої освіти» під час комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання.

 

Мета комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання - перевірка і оцінка теоретичного й прикладного рівнів сформованості у майбутніх інженерів-педагогів професійних педагогічних компетенцій, як то: методологічна, креативна, комунікативна, проектувальна. Зазначені компетенції передбачають:

 • методологічна - володіння системними основами будови й функціонування об’єктів професійної педагогічної діяльності;

 • креативна - впровадження елементів творчості під час організації професійної педагогічної діяльності, реалізація нестандартних підходів до виконання професійних обов’язків, впровадження власних оригінальних ідей щодо розв'язання педагогічних ситуацій;

 • комунікативна - досконале володіння професійною термінологією, обирання й застосовування вербальних та невербальних засобів спілкування із суб’єктами навчального процесу;

 • проектувальна - на основі знань вимог ринку товарів та послуг, нормативних положень і тенденцій розвитку освітнього процесу, з урахуванням результатів діагностики вихідних умов праці, здійснення аналізу, прогнозування, планування, конструювання об’єктів професійної педагогічної діяльності; контроль педагогічної ситуації та швидке її корегування за допомогою відповідних додаткових технологій.

 

Концепція комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання

 

Комплексний кваліфікаційний державний іспит з педагогіки, психології та методики професійного навчання проводиться згідно СВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра інженерно-педагогічних спеціальностей і складається з двох етапів:

1-й етап – тестова перевірка знань з психолого-педагогічних навчальних дисциплін («Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія праці», «Методологічні засади професійної освіти», «Теорія та методика виховної роботи», «Дидактичні основи професійної освіти», «МПН: дидактичне проектування», «МПН: основні технології навчання», «Креативні технології навчання», «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності»).

2-й етап – перевірка умінь з розробки дидактичного проекту підготовки кваліфікованого робітника або бакалавра (молодшого спеціаліста) на рівні навчальної теми професійно орієнтованої або спеціальної навчальної дисципліни.

До складання комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

 

Зміст екзаменаційних завдань.

 

На першому етапі комплексного кваліфікаційного державного іспиту студенту видається білет, що містить 30 тестових завдань для перевірки рівня теоретичної підготовки з дисциплін психолого-педагогічного циклу.

На другому етапі студент отримує згідно спеціальності назву навчальної теми, яка викладається в системі ПТО, технікумі або коледжі, а також допоміжну навчальну літературу із інформацією по темі. Теми видаються із додатка у відповідності до порядкового номера студента. Дидактичний проект включає:

постановка цілей вивчення теми у відповідності до рівнів засвоєння навчального матеріалу;

конструювання змісту навчання у вигляді логічної структури і плану викладення теми;

проектування традиційних і креативних технологій навчання майбутніх фахівців (мотиваційних, формування нових знань, формування виконавчих дій, контролю).

Час, що надається на відповіді студентам дорівнює 4-м академічним годинам.

Завдання для комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання складають викладачі кафедр «Педагогіки та методики професійного навчання», «Практичної психології». Вони розглядаються і затверджуються протоколом засідання кафедри «Педагогіки та методики професійного навчання».

 

Склад державної екзаменаційної комісії

 

Державна екзаменаційної комісія створюється у складі:

- голова, затверджена Міністерством освіти і науки України;

- проректор;

- декан факультету;

- завідувач кафедри;

- 1 викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання;

- 1 викладач кафедри практичної психології;

- секретар.

Засідання державної комісії оформлюється протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати 6 академічних годин на добу.

 

Критерії оцінки

 

Результати комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання оцінюються за шкалою:

- правильні відповіді на одне тестове запитання – 2 бали;

- максимальна кількість балів, яку може набрати студент за розроблений дидактичний проект становить 40 балів (за цілі навчання – 8 балів, зміст навчання – 14 балів, технології навчання – 18 балів). Більш докладно критерії оцінки дидактичного проекту подано у додатку.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною кількістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Рішення державної екзаменаційної комісії є правомірним, якщо у її засіданні брали участь не менше 50% членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

 

Перелік основних тем:

 

Дисципліна «Психологія»

 

1. Діяльність та її види.

2. Особистість і її психологічна структура.

3. Спілкування та мовна діяльність.

4 . Міжособистісні стосунки у групах людей.

5. Увага та її закономірності.

6. Відчуття і сприймання.

7. Пам’ять та її закономірності.

8. Мислення та його види і форми.

9. Уява.

10. Емоції та почуття.

11. Вольові процеси.

12. Темперамент.

13. Характер.

14. Здібності.

 

Дисципліна «Вікова та педагогічна психологія»

 

1. Методи вікової та педагогічної психології.

2. Вікові особливості становлення особистості.

3. Психологічні особливості виховної діяльності.

4. Особливості виховання підлітків та юнаків.

5. Психологічний аналіз компонентів навчальної діяльності.

6. Психологічні особливості когнітивного розвитку у процесі навчання.

7. Психологічні особливості традиційного навчання.

8. Психологічні особливості програмованого навчання.

9. Психологічні особливості проблемного навчання.

10. Психологія професійного навчання.

 

Дисципліна «Психологія праці»

 

1. Предмет вивчення і методи дослідження в психології праці.

2. Успішність особистості в трудовій діяльності.

3. Професія і особистість.

4. Мотивація трудової діяльності.

5. Психічні стани в трудовій діяльності.

6. Соціально-психологічні фактори ефективності професійної діяльності.

7. Професійний відбір.

8. Психологічні питання професійного навчання.

9. Психологічні особливості організації взаємодії людини і техніки.

 

Дисципліна «Методологічні засади професійної освіти»

 

1. Філософські основи педагогічного знання.

2. 3агальна характеристика системного підходу і його значення в педагогіці.

3. Реалізація системного підходу до освіти України.

4. Реалізація системного підходу до навчально-виховного процесу (статичний вимір педагогічної системи).

5. Загальна характеристика системно-діяльнісного підходу і його значення в педагогіці.

6. Реалізація системно-діяльнісного підходу до навчально-виховного процесу (динамічний вимір педагогічної системи)

7. Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності.

8. Особливості кар'єри інженера-педагога.

9. Студент як суб’єкт навчальної діяльності.

10. Сутність педагогічного дослідження і його принципи.

11. Методи науково-педагогічного дослідження.

 

 

Дисципліна «Теорія та методика виховної роботи»

 

 1. Виховання як педагогічне явище. Виховний процес.

 2. Виховання як категорія педагогіки.

 3. Визначальні фактори розвитку особистості.

 4. Виховний процес: сутність і характерні особливості. Особливості виховання в ПТНЗ. Сучасні проблеми виховання.

 5. Виховний процес: закономірності, принципи, етапи.

 6. Вихованість як критерій результативності виховного процесу.

 7. Методи виховання. Характеристика методу й прийому виховання. Класифікація груп методів виховання. Фактори, що визначають вибір методів виховання. 

 1. Сучасні ідеї щодо змісту виховання особистості.

 2. Зміст виховання як система. Характеристика компонентів змісту виховання.

 3. Форми виховання в ПТНЗ як зовнішнє вираження виховного процесу.

 4. Виховні системи та школи. Сутність та етапи становлення виховних систем.

 5. Методичні аспекти виховної роботи.

 6. Роль сім’ї у процесі виховання особистості. Зміст і методи виховання в сім’ї, специфічні особливості використання загальних методів виховання. Вимоги до використання методів виховання в сім’ї. Педагогічна підтримка сім’ї з боку педагогів ПТНЗ.

 7. Колектив як чинник виховання. Значення колективу у процесі виховання особистості. Види і структура колективу. Організація колективної діяльності. Колективна творча справа, її етапи.

 8. Система діяльності педагога-вихованця. Система виховної роботи ПТНЗ. Структура системи діяльності педагога-вихователя ПТНЗ.

 9. Технологія у виховному процесі. Технологічний підхід до виховання. Поняття “педагогічна технологія” та її сутність. Особливості технології виховного процесу.

 

Дисципліна «Дидактичні основи професійної освіти»

 

1. Зміст професійної освіти: поняття, структура, вимоги.

2. Документи, що відбивають зміст освіти.

3. Принципи професійного навчання.

4. Системи виробничого навчання.

5. Планування виробничого навчання.

6. Дидактичні складники виробничого навчання.

7. Типи та структура уроків виробничого навчання.

8. Методи професійного навчання.

9. Засоби професійного навчання.

10. Форми професійного навчання.

11. Діагностика і контроль професійного навчання.

 

Дисципліна «МПН: дидактичне проектування»

 

1. Загальна характеристика дидактичного проектування.

2. Методика аналізу та конструювання освітньої документації професійної підготовки фахівця.

3. Методика аналізу та прогнозування мети навчання.

4. Методика діагностики та корегування стану навчального процесу.

5. Методика конструювання змісту навчального матеріалу.

Дисципліна «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності»

1. Загальна характеристика комунікативних процесів в навчанні.

2. Педагогічне спілкування.

3. Невербальні та вербальні засоби в управлінні педагогічним спілкуванням.

4. Педагогічні конфлікти і шляхи їх вирішення.

 

Дисципліна «МПН: основні технології навчання»

 

1. Поняття технологій навчання та особливості їхньої розробки.

2. Методика проектування мотиваційних технологій навчання.

3. Методика проектування технологій формування нових знань.

4. Методика проектування технологій формування виконавчих дій.

5. Методика проектування технологій контролю професійних дій.

6. Методика проектування самостійної роботи учнів (студентів).

7. Методика планування навчального процесу.

 

Дисципліна «Креативні технології навчання»

 

1. Структура творчої особистості.

2. Творчі можливості особистості: структура та проблеми розвитку.

3. Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня.

4. Структура методик навчання технічній творчості (цілі, зміст, методи, засоби, форми).

5. Технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі

6. Евристичні методи розв’язання творчих задач.

9. Планування і організація колективної творчої діяльності учнів.

 

 

Література:

 

 1. Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты. М, 2004.

 2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.

 3. Белоус В. В. Темперамент й деятельность: Учеб. пособие. - Пятигорск, 1990.

 4. Бодалев А. А. Психология о личности. - М., 1988.

 5. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: Учеб.пособие для вузов. - М., 2001.

 6. Васильев И. Б. Профессиональная педагогика конспект лекций для студентов инженерно-педагогических специальностей. – Ч. 1, Ч. 2 2003

 7. Власова О.І. Педагогічна психологія. – К., 2005.

 8. Давыдов В. В. Проблему развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.

 9. Габай Т. В. Педагогическая психология. М., 2003.

 10. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогиче­ская психология. — М., 2003.

 11. Забродський М. М. Педагогічна психологія. К., 2000.

 12. Зимняя И. А. Педагогическая психология. М, 1999, 2003.

 13. Климов Е. А. Введение в психологию труда. – М., 1998.

 14. Коваленко О.Е.Методика професійного навчання. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Видавництво НУА, 2005.

 15. Коваленко О.Е. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований. – Харьков: ЧП „Штрих”, 2003.

 16. Кокурина И. Г. Методика изучения трудовой мотивации. – М., 1990.

 17. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник для студ. інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч./ О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. - Харків: [б. в.], 2013. - 99 с.

 18. Комунікативні процеси у навчанні: підручник / Н. Ю. Бутенко; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 384 с.

 19. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.

 20. Леонова А. Б., Медведева В. И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. – М., 1981

 21. Леонтьев А. Н. Деятельность: Сознание: Личность. -М.: Политиздат, 1977.

 22. Ломов Б.Ф. Системность в психологии: Избр. психол. тр. – М.; Воронеж, 1996

 23. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М., 1996.

 24. Методика професійного навчання: навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання/ О. Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, Н.В. Корольова, Є.В. Шматков. Укр. інж.-пед. академія. - Х.: Контраст, 2008. - 488 с.

 25. Методологічні засади професійної освіти: навч. посібник для студ. інж.-пед. спец./ О. Е. Коваленко [та інші]; Укр. інж.-пед. академія. - Х.: Б. в., 2008. - 178 с.

 26. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

 27. Никифоров В. И. Основы и содержание подготовки инженера-педагога к занятиям. – М.: 1982.

 28. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для пед. спец. вузов/ И. А. Зязюн [и др.] ; ред. И. А. Зязюн. - М.: Просвещение, 1989. - 302 с.

 29. Педагогічна майстерність: підручник для вищих пед. навч. закладів/ І. А. Зязюн [та інші] ; ред. І. А. Зязюн. - 2-ге вид., доп. i перероб.. - К.: Вища шк., 2004. - 424 с.

 30. Педагогическое творчество: учеб. пособие/ В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. - М.: Педагогика, 1990. - 142 с.

 31. Психология труда: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. проф. А. В. Карпова. – М., 2003.

 32. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учеб.пособие. / Под ред. Никифорова Г.С., Дмитриевой М. А.,Стенкова В. М. - СПб., 2001.

 33. Психологія спілкування: навч. посібник/ І. М. Цимбалюк. - К.: ВД "Професiонал", 2004. - 304 с.

 34. Рубинштейн С. Л. Основьі общей психологии. - М.: Педагогика, 1989.

 35. Тархан Л.З. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности: [учебное пособие]. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – 192 с.

 36. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. — Ростов н/Д, 2003, 2006.

 37. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. – М., 1996

 38. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. – М., 1982

 39. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа.- СПб., 2003

 40. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов - М., 1994.

 

 

Додаток

Критерії оцінювання підготовки студентів під час комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання.

 

Екзаменаційні білети з комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання включають 30 тестових завдань та розробку дидактичного проекту (проекту навчання для учнів ПТУ, технікуму, коледжу). Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за відповіді, дорівнює 100 балів із розрахунку, що правильна відповідь на одне тестове запитання оцінюється 2-ма балами, а відповідь у вигляді дидактичного проекту – 40-ка балами (цілі навчання – 8 балів, зміст навчання – 14 балів, технології навчання – 18 балів).

 

з/п

Зміст питання

Кількість балів за відповідь та критерії оцінювання засвоєння знань та вмінь

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

Формулювання цілей вивчення теми

7-8 балів

Цілі, що сформульовано, відповідають рівням засвоєння навчального матеріалу та охоплюють увесь зміст теми. Цілі поставлені чітко, у вигляді дій, та з їх опису можливо уявити результат навчальної діяльності

4-6 балів

Загалом цілі сформульовано правильно у відповідності до рівнів засвоєння матеріалу, але вони не охоплюють повністю зміст теми. Має місце недостатньо чіткий опис цілей і не в повній мірі можливо уявити результат

1-3 бали

Допущено грубі помилки у дифе-ренціації цілей за рівнями засвоєння. Поставлені цілі не охоплюють увесь зміст теми, не мають чіткого опису та з них неможливо уявити кінцевий результат

2

Конструювання змісту навчання

13-14 балів

Логічна структура відповідає зазначеному змістові та розроблена з урахуванням аналізу понять та дозування навчального матеріалу. План відповідає логічній структур-рі, а його послідовність законам логіки, поставленим цілям та базовим умовам підготовки

8-12 балів

Деякі питання змісту не знайшли відображення в логічній структурі та є невеликі помилки в її побудові. План та його послідовність відповідають логіці матеріалу, але є й дискусійні моменти

1-7 балів

В логічній структурі пропущено ключові поняття, що повинні бути розглянутими. Не дотримано логічної послідовності в плані

3

Проектування традиційних і креативних технологій навчання

17-18 балів

Запропоновані технології обрано відповідно до цілей та змісту навчання, надано їх обґрунтування. Методи від-повідають необхідним рів-ням засвоєння матеріалу. Продемонстровано доцільне використання різноманітних методів навчання. Конкрет-ність і вичерпність розкриття всіх дидактичних складників вказує на завершений характер проекту підготовки фахівця.

10-16 балів

Запропоновані технології обрано відповідно до цілей та змісту навчання, надано окремі їх обґрунтування. Методи загалом відповідають рівням засвоєння матеріалу, але вони не відрізняються різноманітністю, вичерпністю.

1-9 балів

Допущено грубі помилки у визначенні технологій підготовки. Обрані методи не відрізняються різноманітністю, а їх вибір позбавлений обґрунтування.