Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

РОМАНУША ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук

Секретар кафедри, керівник студентського наукового гуртка «Маркетолог»

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=CIarLSAAAAAJ&hl=ru

ORCID:

0000-0003-0004-5594

Освіта:

Українська інженерно-педагогічна академія, 2007 р., спеціальність - менеджмент організацій, кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

Захист кандидатської дисертації в спеціалізованій вченій раді Д 12.105.03 Донбаської державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом ДК № 045044, 2017 р.

Тема – «Розвиток комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами».

Українська інженерно-педагогічна академія, 2020 рік, магістратура, спеціальність: освітні, педагогічні науки; кваліфікація: педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти. 

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З 2007 року займала посаду асистента кафедри та проходила навчання в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії.

З 2010 року по 2018 рік – старший викладач кафедри.

З 2018 року по теперішній час – доцент кафедри.

За період науково-педагогічної діяльності видано понад 20 наукових статей у провідних фахових виданнях, 4 навчально-методичних посібника без грифу у співавторстві. Опубліковано понад 90 методичних розробок.

Апробація результатів наукових досліджень щорічно обговорюється на міжнародних та вітчизняних конференціях, опубліковано понад 50 тез доповідей.

Є свідоцтва на об'єкти авторського права та патент.

 

Підвищення
    кваліфікації:

 • Пройшла стажування у Poznan college of communications and management, training “Organization of European Education, scientific Projects and publication Activity” в 2018 році (м. Познань, Польща).
 • Прийнято участь у науковому заході Університету імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» Школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» (сертифікат), 2020. 

 

 
 

                      ОСНОВНІ ПРАЦІ

Статті:

 • Петченко М. Концептуальні положення формування гендерної рівності в сфері вищої освіти / М. Петченко, Ю. Романуша // Economic and Law Paradigm of Modern Society. - Issue 2, 2020. С. 33-48. (Зарубіжне видання ОЕСР).
 • Ковалев В.Н. Социальность как форма выражения общественных  отношений человеческого общества [Електронний  ресурс] / В.Н. Ковалев, Ю.В. Романуша // Адаптивне  управління:  теорія  і  практика.  Серія  «Економіка»,  2019. – Вип.6 (12). – Режим доступу до  ресурсу:
  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/139/104
 • G.G Mikhalchenko, O.V. Chernyaeva, Yu.V. Romanusha «Recognition of the role of education for the development of the population of Ukraine in the conditions of present calls» / AKTUELLE AUSGABE, Nr. 12 (2019) - URL:
  https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/763
 • Романуша Ю. В. Дослідження проблем формування економіки знань в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6974 (дата звернення: 06.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.60
 • Романуша Ю.В. Теоретичні засади визначення сутності державного фінансового контролю [Електронний  ресурс]  / Ю.В. Романуша, Г.В. Матвійчук // Адаптивне  управління:  теорія  і  практика.  Серія  «Економіка»,  2018. – Вип. 5 (10). – Режим доступу до  ресурсу:
  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/90/60
 • Яковлєва Ю. Інформація та знання як передумови формування економіки знань [Електронний  ресурс] / Ю. Яковлєва // Адаптивне  управління:  теорія  і  практика.  Серія  «Економіка»,  2018. – Вип.4 (8). – Режим доступу до  ресурсу :
  https://amtp.org.ua/index.php/journal2/issue/view/11
 • Ковальов В.М. Соціально-економічні підвалини систем управління машинобудівними підприємствами / В.М. Ковальов, Ю.В.Яковлєва // Проблеми економіки. – 2017. – №4. – C. 280–288.
 • Яковлєва Ю.В. Підходи до визначення результативності застосування соціально-економічних методів управління підприємствами / Ю.В.Яковлєва // Електронне наукове фахове видання УІПА «Адаптивне управління», Серія «Економіка» № 3 (6), 2017. Посилання:
  http://am.eor.by/images/adapt/Vol.4ekon6/17ekon4_6yakovlieva.pdf
 • Яковлєва Ю.В. Методологічний підхід до визначення ефективності економічних методів управління підприємствами / Ю.В. Яковлєва // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» – Одеса, 2017. - № 17. – С. 150-156.
 • Яковлєва Ю.В. Удосконалення методів управління машинобудівними підприємствами / Ю.В. Яковлєва // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 10. – С. 186-192.
 • Яковлєва Ю.В. Визначення пріоритетів реалізації системи економічних методів управління на прикладі промисловості України / Ю.В. Яковлєва // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 4. – Чернівці : БДФЕУ, 2015 – С. 102-106. 

 

Основні 
    конференції:

 • Романуша Ю.В. Визначення класифікаційних ознак методів державного регулювання сфери вищої освіти / Ю.В. Романуша // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – С. 385-388.
 • Petchenko M.V. The development of methodical approaches to the gender analysis of the field of education / M.V. Petchenko, Y.V.Romanusha // Science and Practice: Implementation to Modern Society: Proceedings of the  4th International Scientific and  Practical Conference (May 6-8, 2020), Manchester. Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. Р. 66-70.
 • Petchenko M.V. The gender analysis of the ukrainian field of education / M.V. Petchenko, Y.V.Romanusha // International Forum: Problems and Scientific Solutions: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (April 26-28, 2020), Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. Р. 31-34.
 • Романуша Ю.В. Дослідження рівня готовності економіки України до переходу на засади економіки знань / Ю.В. Романуша //  Авіація, промисловість, суспільство: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів, 15 травня 2019 р. Кременчук. – Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019.– С. 449-451.
 • Романуша Ю.В. Економічна ефективність управління навчальним закладом в умовах економіки знань/ Ю. В. Романуша  // Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. С. 98-99.
 • Яковлєва Ю. В. Визначення напрямів підвищення ефективності системи стимулювання успішності праці персоналу в умовах нової економіки / Ю.В. Яковлєва // International scientific conference Economy and Management : Modern Transformation in the Age of Globalization, part I, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania : Baltija Publishing. P. 169-172.
 • Яковлєва Ю.В. Напрями покращення економічних методів управління машинобудівними підприємствами з використанням кластерного підходу / Ю.В. Яковлєва // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління : підприємство, регіон, держава : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.). – Дніпро : НО «Перспектива», 2017. – С. 65-69.
 • Яковлєва Ю.В. Пріоритетність реалізації економічних методів  з урахуванням їх внутрішніх взаємозв’язків у системі управління на прикладі промисловості України / Ю.В. Яковлєва // Прогнозування  економічного  та соціального  розвитку  національної  економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 49-52.
 • Яковлєва Ю.В. Визначення шляхів підвищення ефективності економічних  методів управління машинобудівними підприємствами / Ю.В. Яковлєва // Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах  трансформаційних  змін:  матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 квітня 2016 р.) / відп. за випуск  д.е.н.,  проф. С. О. Якубовський.  –  Одеса  : ОНУ імені  І. І. Мечникова,  2016. – С. 164-167. 

 

Патенти:

 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Економічний аналіз : методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 015.24 Професійна освіта. Економіка». Св-во № 77458 від 07.03.2018 р.
 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Маркетинг : методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-трансферній організації  навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104.30 Професійна  освіта. Економіка». Св.-во № 74546 від 06.11.2017 р.
 • Вібраційний грохот : пат. № 65716 МПК B07B 1/00, B07B 1/40 / В.О. Романуша (UA), С.М. Жеребних  (UA), О.С. Жеребних (UA), Ю.В. Яковлєва (UA) : опубл. 12.12.2011, бюл. № 23/2011. http://uapatents.com/3-65716-vibracijjnijj-grokhot.html 

 

Додаткова інформація: брала участь як офіційний опонент при захисті дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03.