Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

РОМАНУША ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ROMANUSHA YULIIA

Кандидат економічних наук

Гарант освітньо-професійної програми «073 Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі» за освітнім ступенем «бакалавр», секретар кафедри, керівник студентського наукового гуртка «Маркетолог»

 

e-mail:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

SCOPUS:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57876823500

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CIarLSAAAAAJ

ORCID:

0000-0003-0004-5594

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Yuliia-Romanusha-2196409732

Освіта:

1. Українська інженерно-педагогічна академія, 2007 р., спеціальність - менеджмент організацій, кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

2. Захист кандидатської дисертації в спеціалізованій вченій раді Д 12.105.03 Донбаської державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом ДК № 045044, 2017 р.

Тема – «Розвиток комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами».

3. Українська інженерно-педагогічна академія, 2020 рік, магістратура, спеціальність: освітні, педагогічні науки; кваліфікація: педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти. 

 

Підвищення
    кваліфікації:

1. Пройшла стажування у Poznan college of communications and management, training "Organization of European Education, scientific Projects and publication Activity" в 2018 році (м. Познань, Польща).

2. Прийнято участь у науковому заході Університету імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку Проект «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» Школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» (сертифікат), 2020.

3. Прийнято участь у науковому заході Української асоціації розвитку та бізнес-освіти, BRITISH COUNCIL, Create Creative Entrepreneurs. Назва заходу: The Teaching Excellence International Training Program Create Creative Entrepreneurs Leaders School. for lecturers of Ukrainian HEIS, (сертифікат), 2022.

4. Курси EDERA. Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність (сертифікат), 2022.

5. Курси PROMETHEUS. Соціальне підприємництво (сертифікат), 2022.

6. Курси PROMETHEUS. Волонтерство під час війни (сертифікат), 2023.

7. Курси Дія.Освіта. PR-спеціаліст (сертифікат), 2023.

8. ІV міжнародна школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» в межах проєкту «Посилення можливостей вищих закладів освіти педагогічного спрямування в Україні» за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку та Erasmus+ проєкту CRED4TEACH, (сертифікат), 2023.

 

Науково-
    педагогічна
    діяльність:

З 2007 року займала посаду асистента кафедри та проходила навчання в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії.

З 2010 року по 2018 рік – старший викладач кафедри.

З 2018 року по теперішній час – доцент кафедри.

За період науково-педагогічної діяльності видано понад 136 публікацій, з них 57 наукових та 79 навчально-методичних, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (1 стаття (у співавторстві) у колективній зарубіжній монографії, 23 наукові статті, з яких 19 у наукових фахових виданнях, 1 наукова стаття у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus, 3 наукові статті у міжнародних періодичних виданнях, 1 патент, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 35 тез доповідей, 4 навчально-методичних посібника без грифу МОН України,  77 розробок навчально-методичного характеру.

 

 

                      ОСНОВНІ ПРАЦІ

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукомет-ричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Yuliia Romanusha*, Maryna Petchenko, Volodymyr Chumak, Oleksandr Khan, Tetiana Zavhorodnia, Olena Naholiuk, Olga Khodakivska. Improvement of Methods for Assessing the Effectiveness of Industrial Enterprise Management in the Knowledge Economy. Journal of Hygienic Engineering and Design. Volume 39 (2022). Р.270-278. URL: https://keypublishing.org/jhed/jhed-volumes/jhed-volume-39-fpp-26-yuliia-romanusha-maryna-petchenko-volodymyr-chumak-oleksandr-khan-tetiana-zavhorodnia-olena-naholiuk-olga-khodakivska-2022-improvement-of-methods-for-assessing/

 

Статті:

 • Романуша Ю.В. Удосконалення інструментів маркетингової комунікаційної політики закладу вищої освіти. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 2023. 16(32). - URL: https://doi.org/10.33296/2707-0654-16(32)-08
 • Романуша Ю.В. Фундаментальні положення розвитку соціального підприємництва в Україні. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Випуск 66/2022. С. 162-169. - URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/66_2022/31.pdf
 • Васильєв М.А., Романуша Ю.В. Концептуальні засади удосконалення правового механізму державного управління у сфері контролю (нагляду) за використанням та охороною земель. Moderní aspekty vědy: XVI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Instituts.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Instituts.r.o., 2022.str. 38-79 р. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-16.pdf
 • Романуша Ю.В. Передумови гармонізації системи вищої освіти України з освітнім простором ЄС в умовах становлення економіки знань. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021. Т 26. Вип 1 (86). С. 39-44. - URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_1/8.pdf
 • Петченко М. Романуша Ю. Концептуальні положення формування гендерної рівності в сфері вищої освіти. Economic and Law Paradigm of Modern Society. Issue 2, 2020. С. 33-48. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/index. Видання країн ОЕСР ISSN 2414-0414
 • G.G Mikhalchenko, O.V. Chernyaeva, Yu.V. Romanusha «Recognition of the role of education for the development of the population of Ukraine in the conditions of present calls» / AKTUELLE AUSGABE, Nr. 12 (2019) - URL: https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/763
 • Романуша Ю. В. Дослідження проблем формування економіки знань в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6974 (дата звернення: 06.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.60

 

Основні 
    конференції:

 • Романуша Ю.В. Дослідження новітніх інструментів маркетингової комунікаційної політики при плануванні вступної кампанії закладу вищої освіти. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 78): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 червня 2023 р.) / [редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФОП Шпак В.Б. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-1141/
 • Романуша Ю.В. Розбудова цифрової інфраструктури – стратегічний напрям удосконалення комунікативної взаємодії у сфері публічного управління в Україні. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2023. – С. 855-856
 • Романуша Ю.В. Напрями розвитку маркетингової комунікаційної політики у контексті удосконалення стратегічного планування діяльності закладу вищої освіти. Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бахмут, м. Харків, 18 травня 2023 р.). : у 2-х ч. / За заг. ред. Г. Г. Михальченко. Бахмут – Харків: ННППІ УІПА, 2023. Ч 2. С. 41-43.
 • Романуша Ю.В. Електронне урядування як основа сучасної комунікативної політики держави в умовах цифрової трансформації. Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2022 р. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 682-684
 • Романуша Ю.В. Фіскальна ефективність податкової політики України. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2022. С. 903-907.
 • Романуша Ю.В. Детінізація як передумова ефективного розвитку нової економіки України. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 14 травня 2021 р.). Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 2-х т. Т. 1. Бахмут: ННППІ УІПА, 2021. С. 90-91
 • Романуша Ю.В. Петченко М.В. Дослідження стану соціально-економічного розвитку України в умовах макроекономічної нестабільності. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2021 року. Упоряд. О.А. Іващенко. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2021. С. 284-289.
 • Романуша Ю.В. Визначення класифікаційних ознак методів державного регулювання сфери вищої освіти. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. Харків : ХНУВС, 2020. Ч. 2. С. 385-388
 • Petchenko M.V. Romanusha Y.V. The development of methodical approaches to the gender analysis of the field of education. Science and Practice: Implementation to Modern Society: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (May 6-8, 2020), Manchester. Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. Р. 66-70
 • Petchenko M.V. Romanusha Y.V. The gender analysis of the ukrainian field of education. International Forum: Problems and Scientific Solutions: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (April 26-28, 2020), Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. Р. 31-34.
 • Романуша Ю.В. Дослідження рівня готовності економіки України до переходу на засади економіки знань. Авіація, промисловість, суспільство: Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів, 15 травня 2019 р. Кременчук. Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2019. С. 449-451
 • Романуша Ю.В. Економічна ефективність управління навчальним закладом в умовах економіки знань. Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму]. упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеро Г.В., 2019. С. 98-99

 

Навчально-
    методичні
    матеріали:

 • Друга виробнича практика : метод. вказівки до організації та проходження другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец.: 015 Проф. освіта (за спеціалізаціями), 073 Менеджмент, 141 Електроенергетика, електроетхніка та електромехзаніка / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : УІПА, 2023. – 26 с.
 • Перша виробнича практика : метод. вказівки до організації та проходження першої виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец.: 015 Проф. освіта (за спеціалізаціями), 073 Менеджмент, 141 Електроенергетика, електроетхніка та електромехзаніка / ННППІ Укр. інж.-пед. акад.. ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : УІПА, 2023. – 26 с.
 • Податкова система : метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОР «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015.24 Проф. освіта (Економіка), 073 Менеджмент / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю.В. Романуша, Ковальов В.М.,. – Бахмут : УІПА, 2023. – 61 с.
 • І технологічна практика : метод. вказ. до орг. та проходж. ІІ технолог. практ. для студ. денної та заоч. форми здобуття освіти. спец. 015.00 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Г.Г. Михальченко, Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2022. – 28 с.
 • ІІ технологічна практика : метод. вказ. до орг. та проходж. ІІ технолог. практ. для студ. денної та заоч. форми здобуття освіти. спец. 015.00 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Г.Г. Михальченко, Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2022. – 28 с.
 • Основи галузевого менеджменту : метод. вказ. до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Проф. освіта / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Г.Г. Михальченко, Ю. В. Романуша. – Бахмут : ННППІ УІПА, 2022. – 116 с.
 • Основи бізнесу : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форми здобуття освіти спец. 015 Професійна освіта (Економіка) / упорядкування Ю. В. Романуша ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2022. – 109 с.
 • Управління змінами : метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 281 Публічне управління та адміністрування / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : УІПА, 2021. – 64 с.
 • Податкова система : метод. вказівки до проведення практ. занять для здоб. вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здоб. осв. спец. 015.24 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : УІПА, 2021. – 68 с.
 • Економіка : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Проф. освіта (за спеціалізаціями) / Г. Г. Михальченко, Ю. В. Романуша ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2021. – 92 с.
 • Управління змінами : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 281 Публічне управління та адміністрування / ННППІ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : УІПА, 2021. – 107 с.
 • Податкова система : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 015.24 Проф. освіта. Економіка / Ю. В. Романуша ; Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2021. – 88 c.
 • Макроекономіка : метод. вказ. до проведення практ. занять для студ. заоч. форм навч. спеціальності 015.00 Проф. освіта. Економіка / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 40 с.
 • Мікроекономіка : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. заоч. форм навч. спеціальності 015.00 Проф. освіта. Економіка / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 36 с.
 • Маркетинг : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. спеціальності 015.00 Проф. освіта. Економіка / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Г. Г. Михальченко, Ю.В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 52 с.
 • Маркетинг : метод. вказ. до проведення практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спеціальності 015.00 Проф. освіта. Економіка / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Г. Г. Михальченко, Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 60 с.
 • Глобалізація, євроінтеграція та національна безпека : метод. вказ. до проведення практ. занять для студ. заоч. форми навч. спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 48 с.
 • Переддипломна практика : метод. вказ. до орг. та проходж. переддипл. практ. для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 015.00 Проф. освіта (Економіка) / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Г.Г. Михальченко, Ю.В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 28 с.
 • Переддипломна практика : метод. вказ. до орг. та проходж. переддипл. практ. для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 281 Публічне управління та адміністрування / ННППІ УІПА (Бахмут) ; упоряд.: Г.Г. Михальченко, Ю. В. Романуша. – Бахмут : [б. в.], 2020. – 30 с.
 • Менеджмент у галузі: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. для для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 015. Проф. освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації); упоряд. Г.Г. Михальченко, Ю.В. Романуша – Бахмут : [Б. в.], 2020. – 32 с.
 • Глобалізація, євроінтеграція та національна безпека : конспект лекцій для студ. денної та заочної форми навч. спец. 281 Публічне управління та адміністрування / Ю.В. Романуша, О.А. Атаєва ; ННППІ УІПА (Бахмут). – Бахмут : [Б. в.], 2020. – 90 с.
 • Облік та аудит : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. для для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 015.24 Проф. освіта. Економіка ; упоряд. Ю.В. Романуша – Бахмут : [Б. в.], 2019. – 32 с.
 • Менеджмент : метод. вказ. до проведення практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 015.24 Проф. освіта. Економіка / ННППІ УІПА ; упоряд. Г.Г. Михальченко, Ю. В. Романуша. – Бахмут : ННППІ УІПА, 2019. – 64 с.
 • Оподаткування : конспект лекцій для студ. ОС «бакалавр» денної та заоч. форм навч. спец. 015.24 Проф. освіта. Економіка / В.М. Ковальов, Ю.В. Романуша ; Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : ННППІ УІПА, 2019. – 48 c.

 

Навчально-
    методичні
    посібники:

 • Основи галузевого менеджменту : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 015 Професійна освіта та 141 Електроенергетика, електротехніка та електропривод / Г.Г. Михальченко, Ю.В. Романуша ; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Бахмут : УІПА, 2023. – 174 с.
 • Економічна діагностика та антикризове управління підприємством : Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, спеціальності 7.01010401.30 та 8.01010401.30 «Професійна освіта. Економіка» / А.М. Чепеленко, Ю.В. Яковлєва. – ННППІ УІПА, Артемівськ, 2015. – 124 с.
 • Стратегічне управління підприємством : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 6.010104.30 «ПО. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент» / А.М. Чепеленко, Ю.В. Яковлєва. – ННППІ УІПА, Артемівськ, 2014. – 148 с.
 • Економічна теорія: навчально-методичний посібник / Г.Г. Михальченко, Ю.В. Яковлєва – ННППІ УІПА, Артемівськ, 2013. – 140 с.
 • Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.010104.30 «ПО. Економіка підприємств» з дисципліни «Маркетингові дослідження»/ Укл.: Михальченко Г.Г., Яковлєва Ю.В. – Артемівськ: УІПА, 2012. – 144 с.

 

Авторські
    свідоцтва або
    патенти:

 • Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 119415 від 30.05.2023 р. Наукова стаття: Концептуальні засади удосконалення правового механізму державного управління у сфері контролю (нагляду) за використанням та охороною земель. Ідентифікатор електронного документу: СR1757300523 (у співавторстві Васильєв М.А)
 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Економічний аналіз : методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 015.24 Професійна освіта. Економіка». Св-во № 77458 від 07.03.2018 р.
 • Свідоцтво на об'єкт авторського права. Літературний твір наукового характеру «Маркетинг : методичні вказівки по організації та плануванню самостійної роботи студентів при кредитно-трансферній організації навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104.30 Професійна освіта. Економіка». Св.-во № 74546 від 06.11.2017 р.
 • Вібраційний грохот : пат. № 65716 МПК B07B 1/00, B07B 1/40 / В.О. Романуша (UA), С.М. Жеребних (UA), О.С. Жеребних (UA), Ю.В. Яковлєва (UA) : опубл. 12.12.2011, бюл. № 23/2011. http://uapatents.com/3-65716-vibracijjnijj-grokhot.html