Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

 Спеціальність 015.37 Професійна освіта
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та
харчові технології)

 

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ:

 • Мікробіологію та фізіологію харчування
 • Технологію виробів та організацію підприємств ресторанного господарства
 • Технологію та організацію харчових виробництв
 • Процеси та апарати харчових виробництв 
 • Проектування підприємств харчової галузі
 • Основи композиції
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 • Методику професійного навчання
 • Етику педагогічної діяльності

 

ЧОМУ Я НАВЧУСЯ:

       

 • Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення.
 • Знати та розуміти процеси синтезу та метаболізму харчових продуктів, роль нутрієнтів у харчуванні людини.
 • Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки продовольчої сировини із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.
 • Уміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів функціонального, лікувально-профілактичного призначення відповідно до світових тенденцій розвитку галузі.
 • Вміти розробляти проєкти технічних умов і технологічних інструкцій на продукцію харчової галузі.
 • Впроваджувати систему якості та безпечності харчових продуктів.
 • Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю).
 • Розбиратися у сучасному технічному обладнанні харчових підприємств.
 • Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові продукти.
 • Впроваджувати сучасні системи менеджменту підприємства.

 

ДЕ І КИМ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ:

     

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники можуть обіймати управлінські посади на підприємствах харчової промисловості та освітніх закладах з таких видів діяльності:

 • технологічної (головний технолог, інженер-технолог, керівник виробничої лабораторії та лабораторії з контролю виробництва);
 • організаційної (головний фахівець, начальник управління, директор з виробництва, начальник чи майстер цеху, завідувач виробництвом, технічний
  керівник, начальник виробничого відділу, начальник відділу технічного контролю);
 • проектно-технологічної (інженер, старший інженер технологічних відділів проектних організацій, головний інженер проєкту);
 • інженерно-дослідницької (інженер, старший лаборант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідних лабораторій та установ);
 • освітньої (викладач професійно-технічного навчального закладу; викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; майстер виробничого навчання; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; старший лаборант з навчального процесу; педагог професійного навчання).

 

 

СТРОКИ НАВЧАННЯ:

БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти
        на 1 курс – 3 роки 10 місяців - денна/заочна

БАКАЛАВР на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
   молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра)

        на 1 курс – 1 рік 10 міяців – денна
             2 роки 10 місяців – заочна

МАГІСТР на основі ступеня бакалавра, магістра
        на 1 курс – 1 рік 4 місяців – денна/заочна

Бюджетна та контрактна форма навчання

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ