Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

Останні новини та оголошення

Не так давно творческая группа нашего института приняла участие в конкурсе по съемке визитки города Бахмута. Среди участников также присутствуют другие учебные заведения нашего города. 
Просим всех поддержать команду нашего института просмотром и лайком на Youtub'е. 
Надеемся на победу и верим в лучшее:) 

 

 

Студентка Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії Малютіна Вероніка отримала Президентську стипендію. Навчається стипендіатка за спеціальністю «Професійна освіта. Економіка».

 Вероніка не тільки вчиться на «відмінно», а й бере участь у ряді науково - практичних конференцій: щорічні конференції УІПА, міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Студенти та молодь – науці ІІІ тисячоліття», міжнародна науково-практична конференція «Економіко–культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» (м. Ліптовський Ян, Словаччина), подані матеріали до друку у Науково-дослідний економічний інститут (м. Київ).

 Малютіна була нагороджена грамотами за відмінне навчання, за активну участь у науковій роботі, за активну участь у проведенні Єдиного мовного диктанту, присвяченого Дню Української писемності 2015, та виявлену при написанні диктанту мовну грамотність. Має Диплом за активну участь у святкуванні ювілею поета Т.Г. Шевченка. Подяка за повне і глибоке розкриття теми «Комунікативні якості мови», за активну участь у святі Української писемності 2015.

 

Вітаємо Вероніку з отриманням стипендії Президента України. Бажаємо подальшого творчого розвитку, плідної праці та яскравого студентського життя!

 

  

Згідно стандартів вищої освіти атестація студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з метою підтвердження бакалаврського освітнього рівня здійснюється за допомогою системи спеціальних завдань «Засоби діагностики якості вищої освіти» під час комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання.

 

Мета комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання - перевірка і оцінка теоретичного й прикладного рівнів сформованості у майбутніх інженерів-педагогів професійних педагогічних компетенцій, як то: методологічна, креативна, комунікативна, проектувальна. Зазначені компетенції передбачають:

 • методологічна - володіння системними основами будови й функціонування об’єктів професійної педагогічної діяльності;

 • креативна - впровадження елементів творчості під час організації професійної педагогічної діяльності, реалізація нестандартних підходів до виконання професійних обов’язків, впровадження власних оригінальних ідей щодо розв'язання педагогічних ситуацій;

 • комунікативна - досконале володіння професійною термінологією, обирання й застосовування вербальних та невербальних засобів спілкування із суб’єктами навчального процесу;

 • проектувальна - на основі знань вимог ринку товарів та послуг, нормативних положень і тенденцій розвитку освітнього процесу, з урахуванням результатів діагностики вихідних умов праці, здійснення аналізу, прогнозування, планування, конструювання об’єктів професійної педагогічної діяльності; контроль педагогічної ситуації та швидке її корегування за допомогою відповідних додаткових технологій.

 

Концепція комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання

 

Комплексний кваліфікаційний державний іспит з педагогіки, психології та методики професійного навчання проводиться згідно СВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра інженерно-педагогічних спеціальностей і складається з двох етапів:

1-й етап – тестова перевірка знань з психолого-педагогічних навчальних дисциплін («Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія праці», «Методологічні засади професійної освіти», «Теорія та методика виховної роботи», «Дидактичні основи професійної освіти», «МПН: дидактичне проектування», «МПН: основні технології навчання», «Креативні технології навчання», «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності»).

2-й етап – перевірка умінь з розробки дидактичного проекту підготовки кваліфікованого робітника або бакалавра (молодшого спеціаліста) на рівні навчальної теми професійно орієнтованої або спеціальної навчальної дисципліни.

До складання комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

 

Зміст екзаменаційних завдань.

 

На першому етапі комплексного кваліфікаційного державного іспиту студенту видається білет, що містить 30 тестових завдань для перевірки рівня теоретичної підготовки з дисциплін психолого-педагогічного циклу.

На другому етапі студент отримує згідно спеціальності назву навчальної теми, яка викладається в системі ПТО, технікумі або коледжі, а також допоміжну навчальну літературу із інформацією по темі. Теми видаються із додатка у відповідності до порядкового номера студента. Дидактичний проект включає:

постановка цілей вивчення теми у відповідності до рівнів засвоєння навчального матеріалу;

конструювання змісту навчання у вигляді логічної структури і плану викладення теми;

проектування традиційних і креативних технологій навчання майбутніх фахівців (мотиваційних, формування нових знань, формування виконавчих дій, контролю).

Час, що надається на відповіді студентам дорівнює 4-м академічним годинам.

Завдання для комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання складають викладачі кафедр «Педагогіки та методики професійного навчання», «Практичної психології». Вони розглядаються і затверджуються протоколом засідання кафедри «Педагогіки та методики професійного навчання».

 

Склад державної екзаменаційної комісії

 

Державна екзаменаційної комісія створюється у складі:

- голова, затверджена Міністерством освіти і науки України;

- проректор;

- декан факультету;

- завідувач кафедри;

- 1 викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання;

- 1 викладач кафедри практичної психології;

- секретар.

Засідання державної комісії оформлюється протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати 6 академічних годин на добу.

 

Критерії оцінки

 

Результати комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання оцінюються за шкалою:

- правильні відповіді на одне тестове запитання – 2 бали;

- максимальна кількість балів, яку може набрати студент за розроблений дидактичний проект становить 40 балів (за цілі навчання – 8 балів, зміст навчання – 14 балів, технології навчання – 18 балів). Більш докладно критерії оцінки дидактичного проекту подано у додатку.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною кількістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Рішення державної екзаменаційної комісії є правомірним, якщо у її засіданні брали участь не менше 50% членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

 

Перелік основних тем:

 

Дисципліна «Психологія»

 

1. Діяльність та її види.

2. Особистість і її психологічна структура.

3. Спілкування та мовна діяльність.

4 . Міжособистісні стосунки у групах людей.

5. Увага та її закономірності.

6. Відчуття і сприймання.

7. Пам’ять та її закономірності.

8. Мислення та його види і форми.

9. Уява.

10. Емоції та почуття.

11. Вольові процеси.

12. Темперамент.

13. Характер.

14. Здібності.

 

Дисципліна «Вікова та педагогічна психологія»

 

1. Методи вікової та педагогічної психології.

2. Вікові особливості становлення особистості.

3. Психологічні особливості виховної діяльності.

4. Особливості виховання підлітків та юнаків.

5. Психологічний аналіз компонентів навчальної діяльності.

6. Психологічні особливості когнітивного розвитку у процесі навчання.

7. Психологічні особливості традиційного навчання.

8. Психологічні особливості програмованого навчання.

9. Психологічні особливості проблемного навчання.

10. Психологія професійного навчання.

 

Дисципліна «Психологія праці»

 

1. Предмет вивчення і методи дослідження в психології праці.

2. Успішність особистості в трудовій діяльності.

3. Професія і особистість.

4. Мотивація трудової діяльності.

5. Психічні стани в трудовій діяльності.

6. Соціально-психологічні фактори ефективності професійної діяльності.

7. Професійний відбір.

8. Психологічні питання професійного навчання.

9. Психологічні особливості організації взаємодії людини і техніки.

 

Дисципліна «Методологічні засади професійної освіти»

 

1. Філософські основи педагогічного знання.

2. 3агальна характеристика системного підходу і його значення в педагогіці.

3. Реалізація системного підходу до освіти України.

4. Реалізація системного підходу до навчально-виховного процесу (статичний вимір педагогічної системи).

5. Загальна характеристика системно-діяльнісного підходу і його значення в педагогіці.

6. Реалізація системно-діяльнісного підходу до навчально-виховного процесу (динамічний вимір педагогічної системи)

7. Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності.

8. Особливості кар'єри інженера-педагога.

9. Студент як суб’єкт навчальної діяльності.

10. Сутність педагогічного дослідження і його принципи.

11. Методи науково-педагогічного дослідження.

 

 

Дисципліна «Теорія та методика виховної роботи»

 

 1. Виховання як педагогічне явище. Виховний процес.

 2. Виховання як категорія педагогіки.

 3. Визначальні фактори розвитку особистості.

 4. Виховний процес: сутність і характерні особливості. Особливості виховання в ПТНЗ. Сучасні проблеми виховання.

 5. Виховний процес: закономірності, принципи, етапи.

 6. Вихованість як критерій результативності виховного процесу.

 7. Методи виховання. Характеристика методу й прийому виховання. Класифікація груп методів виховання. Фактори, що визначають вибір методів виховання. 

 1. Сучасні ідеї щодо змісту виховання особистості.

 2. Зміст виховання як система. Характеристика компонентів змісту виховання.

 3. Форми виховання в ПТНЗ як зовнішнє вираження виховного процесу.

 4. Виховні системи та школи. Сутність та етапи становлення виховних систем.

 5. Методичні аспекти виховної роботи.

 6. Роль сім’ї у процесі виховання особистості. Зміст і методи виховання в сім’ї, специфічні особливості використання загальних методів виховання. Вимоги до використання методів виховання в сім’ї. Педагогічна підтримка сім’ї з боку педагогів ПТНЗ.

 7. Колектив як чинник виховання. Значення колективу у процесі виховання особистості. Види і структура колективу. Організація колективної діяльності. Колективна творча справа, її етапи.

 8. Система діяльності педагога-вихованця. Система виховної роботи ПТНЗ. Структура системи діяльності педагога-вихователя ПТНЗ.

 9. Технологія у виховному процесі. Технологічний підхід до виховання. Поняття “педагогічна технологія” та її сутність. Особливості технології виховного процесу.

 

Дисципліна «Дидактичні основи професійної освіти»

 

1. Зміст професійної освіти: поняття, структура, вимоги.

2. Документи, що відбивають зміст освіти.

3. Принципи професійного навчання.

4. Системи виробничого навчання.

5. Планування виробничого навчання.

6. Дидактичні складники виробничого навчання.

7. Типи та структура уроків виробничого навчання.

8. Методи професійного навчання.

9. Засоби професійного навчання.

10. Форми професійного навчання.

11. Діагностика і контроль професійного навчання.

 

Дисципліна «МПН: дидактичне проектування»

 

1. Загальна характеристика дидактичного проектування.

2. Методика аналізу та конструювання освітньої документації професійної підготовки фахівця.

3. Методика аналізу та прогнозування мети навчання.

4. Методика діагностики та корегування стану навчального процесу.

5. Методика конструювання змісту навчального матеріалу.

Дисципліна «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності»

1. Загальна характеристика комунікативних процесів в навчанні.

2. Педагогічне спілкування.

3. Невербальні та вербальні засоби в управлінні педагогічним спілкуванням.

4. Педагогічні конфлікти і шляхи їх вирішення.

 

Дисципліна «МПН: основні технології навчання»

 

1. Поняття технологій навчання та особливості їхньої розробки.

2. Методика проектування мотиваційних технологій навчання.

3. Методика проектування технологій формування нових знань.

4. Методика проектування технологій формування виконавчих дій.

5. Методика проектування технологій контролю професійних дій.

6. Методика проектування самостійної роботи учнів (студентів).

7. Методика планування навчального процесу.

 

Дисципліна «Креативні технології навчання»

 

1. Структура творчої особистості.

2. Творчі можливості особистості: структура та проблеми розвитку.

3. Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості учня.

4. Структура методик навчання технічній творчості (цілі, зміст, методи, засоби, форми).

5. Технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі

6. Евристичні методи розв’язання творчих задач.

9. Планування і організація колективної творчої діяльності учнів.

 

 

Література:

 

 1. Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты. М, 2004.

 2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.

 3. Белоус В. В. Темперамент й деятельность: Учеб. пособие. - Пятигорск, 1990.

 4. Бодалев А. А. Психология о личности. - М., 1988.

 5. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: Учеб.пособие для вузов. - М., 2001.

 6. Васильев И. Б. Профессиональная педагогика конспект лекций для студентов инженерно-педагогических специальностей. – Ч. 1, Ч. 2 2003

 7. Власова О.І. Педагогічна психологія. – К., 2005.

 8. Давыдов В. В. Проблему развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.

 9. Габай Т. В. Педагогическая психология. М., 2003.

 10. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогиче­ская психология. — М., 2003.

 11. Забродський М. М. Педагогічна психологія. К., 2000.

 12. Зимняя И. А. Педагогическая психология. М, 1999, 2003.

 13. Климов Е. А. Введение в психологию труда. – М., 1998.

 14. Коваленко О.Е.Методика професійного навчання. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Видавництво НУА, 2005.

 15. Коваленко О.Е. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований. – Харьков: ЧП „Штрих”, 2003.

 16. Кокурина И. Г. Методика изучения трудовой мотивации. – М., 1990.

 17. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник для студ. інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч./ О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. - Харків: [б. в.], 2013. - 99 с.

 18. Комунікативні процеси у навчанні: підручник / Н. Ю. Бутенко; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 384 с.

 19. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.

 20. Леонова А. Б., Медведева В. И. Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. – М., 1981

 21. Леонтьев А. Н. Деятельность: Сознание: Личность. -М.: Политиздат, 1977.

 22. Ломов Б.Ф. Системность в психологии: Избр. психол. тр. – М.; Воронеж, 1996

 23. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М., 1996.

 24. Методика професійного навчання: навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання/ О. Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, Н.В. Корольова, Є.В. Шматков. Укр. інж.-пед. академія. - Х.: Контраст, 2008. - 488 с.

 25. Методологічні засади професійної освіти: навч. посібник для студ. інж.-пед. спец./ О. Е. Коваленко [та інші]; Укр. інж.-пед. академія. - Х.: Б. в., 2008. - 178 с.

 26. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

 27. Никифоров В. И. Основы и содержание подготовки инженера-педагога к занятиям. – М.: 1982.

 28. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для пед. спец. вузов/ И. А. Зязюн [и др.] ; ред. И. А. Зязюн. - М.: Просвещение, 1989. - 302 с.

 29. Педагогічна майстерність: підручник для вищих пед. навч. закладів/ І. А. Зязюн [та інші] ; ред. І. А. Зязюн. - 2-ге вид., доп. i перероб.. - К.: Вища шк., 2004. - 424 с.

 30. Педагогическое творчество: учеб. пособие/ В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. - М.: Педагогика, 1990. - 142 с.

 31. Психология труда: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. проф. А. В. Карпова. – М., 2003.

 32. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учеб.пособие. / Под ред. Никифорова Г.С., Дмитриевой М. А.,Стенкова В. М. - СПб., 2001.

 33. Психологія спілкування: навч. посібник/ І. М. Цимбалюк. - К.: ВД "Професiонал", 2004. - 304 с.

 34. Рубинштейн С. Л. Основьі общей психологии. - М.: Педагогика, 1989.

 35. Тархан Л.З. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности: [учебное пособие]. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – 192 с.

 36. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. — Ростов н/Д, 2003, 2006.

 37. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. – М., 1996

 38. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. – М., 1982

 39. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа.- СПб., 2003

 40. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов - М., 1994.

 

 

Додаток

Критерії оцінювання підготовки студентів під час комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання.

 

Екзаменаційні білети з комплексного кваліфікаційного державного іспиту з педагогіки, психології та методики професійного навчання включають 30 тестових завдань та розробку дидактичного проекту (проекту навчання для учнів ПТУ, технікуму, коледжу). Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за відповіді, дорівнює 100 балів із розрахунку, що правильна відповідь на одне тестове запитання оцінюється 2-ма балами, а відповідь у вигляді дидактичного проекту – 40-ка балами (цілі навчання – 8 балів, зміст навчання – 14 балів, технології навчання – 18 балів).

 

з/п

Зміст питання

Кількість балів за відповідь та критерії оцінювання засвоєння знань та вмінь

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

1

Формулювання цілей вивчення теми

7-8 балів

Цілі, що сформульовано, відповідають рівням засвоєння навчального матеріалу та охоплюють увесь зміст теми. Цілі поставлені чітко, у вигляді дій, та з їх опису можливо уявити результат навчальної діяльності

4-6 балів

Загалом цілі сформульовано правильно у відповідності до рівнів засвоєння матеріалу, але вони не охоплюють повністю зміст теми. Має місце недостатньо чіткий опис цілей і не в повній мірі можливо уявити результат

1-3 бали

Допущено грубі помилки у дифе-ренціації цілей за рівнями засвоєння. Поставлені цілі не охоплюють увесь зміст теми, не мають чіткого опису та з них неможливо уявити кінцевий результат

2

Конструювання змісту навчання

13-14 балів

Логічна структура відповідає зазначеному змістові та розроблена з урахуванням аналізу понять та дозування навчального матеріалу. План відповідає логічній структур-рі, а його послідовність законам логіки, поставленим цілям та базовим умовам підготовки

8-12 балів

Деякі питання змісту не знайшли відображення в логічній структурі та є невеликі помилки в її побудові. План та його послідовність відповідають логіці матеріалу, але є й дискусійні моменти

1-7 балів

В логічній структурі пропущено ключові поняття, що повинні бути розглянутими. Не дотримано логічної послідовності в плані

3

Проектування традиційних і креативних технологій навчання

17-18 балів

Запропоновані технології обрано відповідно до цілей та змісту навчання, надано їх обґрунтування. Методи від-повідають необхідним рів-ням засвоєння матеріалу. Продемонстровано доцільне використання різноманітних методів навчання. Конкрет-ність і вичерпність розкриття всіх дидактичних складників вказує на завершений характер проекту підготовки фахівця.

10-16 балів

Запропоновані технології обрано відповідно до цілей та змісту навчання, надано окремі їх обґрунтування. Методи загалом відповідають рівням засвоєння матеріалу, але вони не відрізняються різноманітністю, вичерпністю.

1-9 балів

Допущено грубі помилки у визначенні технологій підготовки. Обрані методи не відрізняються різноманітністю, а їх вибір позбавлений обґрунтування.

 

 

 

Згідно стандартів вищої освіти атестація студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з метою підтвердження освітнього рівня «спеціаліст» здійснюється за допомогою системи спеціальних завдань «Засоби діагностики якості вищої освіти» під час кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки.

 

Мета кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки - перевірка і оцінка теоретичного й прикладного рівнів сформованості у майбутніх інженерів-педагогів таких професійних педагогічних компетенцій, як методологічна і технологічна. Зазначені компетенції передбачають:

 • методологічна - знання загальнонаукової методології, сформованість світогляду, дотримання філософсько-методологічних засад педагогіки й психології у процесі обґрунтування оптимальних способів здійснення навчально-виховного процесу у ВНЗ;

 • технологічна – реалізація різнорівневих навчально-виховних проектів засобами інноваційних технологій, застосування психо-діагностичних методик.

Концепція кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки.

 

Кваліфікаційний державний міждисциплінарний іспит з професійної педагогічної підготовки проводиться згідно СВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» спеціаліста інженерно-педагогічних спеціальностей і складається з двох етапів:

1-й етап – тестова перевірка знань з психолого-педагогічного циклу навчальних дисциплін («Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті», «Інноваційні технології в освіті»);

2-й етап – перевірка умінь щодо системного обґрунтування відповідей на запитання за програмами психолого-педагогічних дисциплін.

До складання кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

Зміст екзаменаційних завдань.

На першому етапі кваліфікаційного державного іспиту студенту видається білет, що містить 20 тестових завдань закритого типу для перевірки рівня теоретичної підготовки з дисциплін психолого-педагогічного циклу.

На другому етапі студент отримує 2 запитання репродуктивного рівня, що вимагають повного, чіткого й конкретного розкриття змісту базових понять, а також демонстрації логіки отримання усіх висновків, ілюстрації прийнятих рішень за допомогою сукупності психолого-педагогічних прикладів з теорії і практики професійної освіти.

Час, що надається на відповіді студентам дорівнює 4-м академічним годинам.

Завдання для кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки складають викладачі кафедр «Практичної психології» і «Педагогіки та методики професійного навчання». Вони розглядаються і затверджуються протоколом засідання кафедри «Практичної психології».

 

Склад державної екзаменаційної комісії

 

Державна екзаменаційна комісія створюється у складі:

- голова, затверджена Міністерством освіти і науки України;

- проректор;

- декан факультету;

- завідувач кафедри;

- 1 викладач кафедри практичної психології;

- 1 викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання;

- секретар.

Засідання державної комісії оформлюється протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати 6 академічних годин на добу.

 

Критерії оцінки.

 

Результати кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки оцінюються за шкалою:

- правильна відповідь на кожне з 20 тестових запитань – 3 бали;

- максимальна кількість балів, яку може набрати студент за кожну з двох наданих відповідей – 20 балів. 19-20 балів – це високий рівень відповіді, який характеризується повнотою (розкрито зміст всіх базових понять; за допомогою доцільних характеристик, класифікацій та інших логічних прийомів встановлено всі суттєві зв’язки між поняттями), чіткістю (наявні однозначне тлумачення понять, наступність у поданні фактів, залученні аргументів), обґрунтованістю (вибір аргументів та спосіб побудови обґрунтування є раціональним, доцільним, ефективним), конкретністю (кожний висновок підтверджено певними міркуваннями, проілюстровано комплексом прикладів). 10-18 балів - це середній рівень відповіді, для якого характерним є часткова відповідність вимогам повноти, чіткості, обґрунтованості, конкретності. 1-9 балів – це низький рівень відповіді, коли суттєво порушено головні вимоги до якості відповіді, спостерігається взагалі невідповідність певній або всім вимогам.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною кількістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Рішення державної екзаменаційної комісії є правомірним, якщо у її засіданні брали участь не менше 50% членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

 

Перелік основних тем:

 

Дисципліна «Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті»

 

1. Професійне становлення особистості.

2. Психологічні основи діяльності та особистості учнів.

3. Психологія професійного навчання. Розвиток в професійному навчанні.

4. Психологічні засади інноваційної педагогічної діяльності.

5. Психологія стресу та емоційного вигорання.

6. Психологія конфлікту.

7. Професійні деформації педагога.

 

Дисципліна «Інноваційні технології в освіті»

 

1. Інноваційні виміри сучасної освіти.

2 . Інноваційна культура інженера-педагога.

3. Основи інноватизації освітніх процесів.

4. Навчальний тренінг у процесі вивчення спецдисциплін.

5. Ділова гра у інженерно-педагогічній діяльності.

6. Кейс-технології у професійній освіті.

7. Основи педагогічної евристики.

8. Здоров’язберігаючі технології в освіті.

9. Технології упровадження, систематизації та узагальнення інноваційної діяльності суб’єктів педагогічного процесу

 

 

Література:

 

 1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ О. В. Скрипченко [та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 3-тє вид., випр. і доп.. К.: Каравела, 2012. 400 с.

 2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.Г.Видра. К.: Центр учбової літератури, 2011. 112 с.

 3. Глуханюк Н. С. Психология профессионализации педагога / Н.С.Глуха-нюк. 2-е изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 261с.

 4. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности /А.К.Дусавицкий. - М.: Дом педагогики, 1996. - 208 с.

 5. Заброцький М. М.  Педагогічна психологія: Курс лекцій для вищих закладів освіти за спец. "Педагогіка"/ М. М. Заброцький; Межрегіон. Академія управління персоналом. К.: МАУП, 2000. 100 с.

 6. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. – 244 с.

 7. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 244 с.

 8. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2011. – 890 с. – (Серия "Мастера психологии").

 9. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Лисенко С.А., та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.1: Теоретичні основи. – 195 с.

 10. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Бєлова О.К. та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.2: Практичні рекомендації. – 156 с.

 11. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для вузов / Е. А. Климов. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 512 с.

 12. Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога / Л. М. Митина, Г. В. Митин, О.А. Анисимова. – М. : Академия, 2005.

 13. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л. М. Митина. – М., «МПСИ»,2002. – 400 с.

 14. Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-пе-дагогічні основи): Навч. посібник / Під ред. Г. О. Балла, П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – К.: Наукова думка, 2000. –188 с.

 15. Професійна освіта: Словник / Під ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 381 с.

 16. Психология инновационной деятельности. Курс лекций: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 220600 «Инноватика» / сост. Н. В. Сербиновская ; Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. – Шахты: ЮРГУЭС, 2012. – 88 с.

 17. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 Т. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312 с. - Т.2. - 248 с.

 18. Савчин М. В. Соціальна педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вузів / М.В.Савчин. – Дрогобич: Відродження, 1998. – 298 с.

 19. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведениях/ Л. Д. Столяренко. 3-е изд., доп. и перераб.. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 544 с.

 20. Цимбалюк І. М.Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: навч.-метод. посібник для вищих навч. закладів/ І. М. Цимбалюк. 2-ге вид.. К.: ВД "Професiонал", 2004. 150 с.

 21. Шматков Є.В. Новітні інноваційні технології навчання [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Контраст, 2008. - 172 с.

 22. Штефан Л. В. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / Л. В. Штефан. – Х. : Точка, 2012. – 174 с.

 23. Штефан Л. В. Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів : монографія / Л.В. Штефан. – Х. : Зебра, 2012. – 350 с.

 

 

 

 

 

Згідно стандартів вищої освіти атестація студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з метою підтвердження освітнього рівня «спеціаліст» здійснюється за допомогою системи спеціальних завдань «Засоби діагностики якості вищої освіти» під час кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки.

Мета кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки - перевірка і оцінка теоретичного й прикладного рівнів сформованості у майбутніх інженерів-педагогів таких професійних педагогічних компетенцій, як методологічна і технологічна. Зазначені компетенції передбачають:

 • методологічна - знання загальнонаукової методології, сформованість світогляду, дотримання філософсько-методологічних засад педагогіки й психології у процесі обґрунтування оптимальних способів здійснення навчально-виховного процесу у ВНЗ;

 • технологічна – реалізація різнорівневих навчально-виховних проектів засобами інноваційних технологій, застосування психо-діагностичних методик.

Концепція кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки.

Кваліфікаційний державний міждисциплінарний іспит з професійної педагогічної підготовки проводиться згідно СВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» спеціаліста інженерно-педагогічних спеціальностей і складається з двох етапів:

1-й етап – тестова перевірка знань з психолого-педагогічного циклу навчальних дисциплін («Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті», «Інноваційні технології в освіті»);

2-й етап – перевірка умінь щодо системного обґрунтування відповідей на запитання за програмами психолого-педагогічних дисциплін.

До складання кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

Зміст екзаменаційних завдань.

На першому етапі кваліфікаційного державного іспиту студенту видається білет, що містить 20 тестових завдань закритого типу для перевірки рівня теоретичної підготовки з дисциплін психолого-педагогічного циклу.

На другому етапі студент отримує 2 запитання репродуктивного рівня, що вимагають повного, чіткого й конкретного розкриття змісту базових понять, а також демонстрації логіки отримання усіх висновків, ілюстрації прийнятих рішень за допомогою сукупності психолого-педагогічних прикладів з теорії і практики професійної освіти.

Час, що надається на відповіді студентам дорівнює 4-м академічним годинам.

Завдання для кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки складають викладачі кафедр «Практичної психології» і «Педагогіки та методики професійного навчання». Вони розглядаються і затверджуються протоколом засідання кафедри «Практичної психології».

Склад державної екзаменаційної комісії

Державна екзаменаційна комісія створюється у складі:

- голова, затверджена Міністерством освіти і науки України;

- проректор;

- декан факультету;

- завідувач кафедри;

- 1 викладач кафедри практичної психології;

- 1 викладач кафедри педагогіки та методики професійного навчання;

- секретар.

Засідання державної комісії оформлюється протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати 6 академічних годин на добу.

Критерії оцінки.

Результати кваліфікаційного державного міждисциплінарного іспиту з професійної педагогічної підготовки оцінюються за шкалою:

- правильна відповідь на кожне з 20 тестових запитань – 3 бали;

- максимальна кількість балів, яку може набрати студент за кожну з двох наданих відповідей – 20 балів. 19-20 балів – це високий рівень відповіді, який характеризується повнотою (розкрито зміст всіх базових понять; за допомогою доцільних характеристик, класифікацій та інших логічних прийомів встановлено всі суттєві зв’язки між поняттями), чіткістю (наявні однозначне тлумачення понять, наступність у поданні фактів, залученні аргументів), обґрунтованістю (вибір аргументів та спосіб побудови обґрунтування є раціональним, доцільним, ефективним), конкретністю (кожний висновок підтверджено певними міркуваннями, проілюстровано комплексом прикладів). 10-18 балів - це середній рівень відповіді, для якого характерним є часткова відповідність вимогам повноти, чіткості, обґрунтованості, конкретності. 1-9 балів – це низький рівень відповіді, коли суттєво порушено головні вимоги до якості відповіді, спостерігається взагалі невідповідність певній або всім вимогам.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною кількістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Рішення державної екзаменаційної комісії є правомірним, якщо у її засіданні брали участь не менше 50% членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

 

Перелік основних тем:

Дисципліна «Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті»

1. Професійне становлення особистості.

2. Психологічні основи діяльності та особистості учнів.

3. Психологія професійного навчання. Розвиток в професійному навчанні.

4. Психологічні засади інноваційної педагогічної діяльності.

5. Психологія стресу та емоційного вигорання.

6. Психологія конфлікту.

7. Професійні деформації педагога.

Дисципліна «Інноваційні технології в освіті»

1. Інноваційні виміри сучасної освіти.

2 . Інноваційна культура інженера-педагога.

3. Основи інноватизації освітніх процесів.

4. Навчальний тренінг у процесі вивчення спецдисциплін.

5. Ділова гра у інженерно-педагогічній діяльності.

6. Кейс-технології у професійній освіті.

7. Основи педагогічної евристики.

8. Здоров’язберігаючі технології в освіті.

9. Технології упровадження, систематизації та узагальнення інноваційної діяльності суб’єктів педагогічного процесу

 

Література:

 1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ О. В. Скрипченко [та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 3-тє вид., випр. і доп.. К.: Каравела, 2012. 400 с.

 2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.Г.Видра. К.: Центр учбової літератури, 2011. 112 с.

 3. Глуханюк Н. С. Психология профессионализации педагога / Н.С.Глуха-нюк. 2-е изд., доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 261с.

 4. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности /А.К.Дусавицкий. - М.: Дом педагогики, 1996. - 208 с.

 5. Заброцький М. М.  Педагогічна психологія: Курс лекцій для вищих закладів освіти за спец. "Педагогіка"/ М. М. Заброцький; Межрегіон. Академія управління персоналом. К.: МАУП, 2000. 100 с.

 6. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. – 244 с.

 7. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 244 с.

 8. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2011. – 890 с. – (Серия "Мастера психологии").

 9. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Лисенко С.А., та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.1: Теоретичні основи. – 195 с.

 10. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Бєлова О.К. та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.2: Практичні рекомендації. – 156 с.

 11. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для вузов / Е. А. Климов. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 512 с.

 12. Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога / Л. М. Митина, Г. В. Митин, О.А. Анисимова. – М. : Академия, 2005.

 13. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л. М. Митина. – М., «МПСИ»,2002. – 400 с.

 14. Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-пе-дагогічні основи): Навч. посібник / Під ред. Г. О. Балла, П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – К.: Наукова думка, 2000. –188 с.

 15. Професійна освіта: Словник / Під ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 381 с.

 16. Психология инновационной деятельности. Курс лекций: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 220600 «Инноватика» / сост. Н. В. Сербиновская ; Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. – Шахты: ЮРГУЭС, 2012. – 88 с.

 17. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 Т. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312 с. - Т.2. - 248 с.

 18. Савчин М. В. Соціальна педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вузів / М.В.Савчин. – Дрогобич: Відродження, 1998. – 298 с.

 19. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведениях/ Л. Д. Столяренко. 3-е изд., доп. и перераб.. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 544 с.

 20. Цимбалюк І. М.Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: навч.-метод. посібник для вищих навч. закладів/ І. М. Цимбалюк. 2-ге вид.. К.: ВД "Професiонал", 2004. 150 с.

 21. Шматков Є.В. Новітні інноваційні технології навчання [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Контраст, 2008. - 172 с.

 22. Штефан Л. В. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / Л. В. Штефан. – Х. : Точка, 2012. – 174 с.

 23. Штефан Л. В. Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів : монографія / Л.В. Штефан. – Х. : Зебра, 2012. – 350 с.

 

 

 

 

9 березня 2016 р. кафедрою Інженерною педагогіки та психології була проведена підсумкова конференція з педагогічної практики. Брали участь студенти груп: АДС-І13 та  АД-К12, які виступили з презентаціями навчальних закладів де відбулась практика.

План роботи конференції:

1. Привітання учасників студентської звітної науково-практичної конференції «Перша педагогічна практика».

2. Історія педагогіки України: педагогічні погляди Тараса Шевченка.

3. Аналіз роботи студентів при проходженні першої педагогічної практики. 

4. Звіт практикантів про проходження практики першої педагогічної практики.

 

{gallery count=0 counter=0 buttons=0 rows=2 cols=4 width=150 height=150 align=center}news/2016/feb/vidzooch2016/{/gallery}

С 11 по 13 февраля студенты ВУЗов Донецкой области приняли участие в Форуме лидеров студенческого самоуправления «Студентська веселка». Форум проходил на базе отдыха «Полярная медведица» в Святогорске.

Организаторами мероприятия выступили Управление по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации, отдел по делам семьи и молодежи Краматорского городского совета и Донбасская государственная машиностроительная академия. В областном формате молодежный форум проводится уже во второй раз.

На форуме присутствовала и начальник управления Лилия Золкина. Также в рамках форума студенты получили возможность встретиться с временно исполняющим обязанности заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игорем Стокозом.

Студенты нашего института представляли город Бахмут впервые на этом форуме.
Команда «Молодь Бахмуту» заняла второе место в конкурсе «В гостях у сказки». Мы привезли оттуда помимо грамот и призов, - самое главное - незабываемые воспоминания, новых друзей, кучу положительных эмоций, опыта и веселья! Это были самые энергичные и сумасшедшие три дня. Спасибо организаторам, участникам и руководству УНППИ за возможность побывать на таком празднике!

 


Впереди у нас летняя «Веселка» в городе Мариуполь. С нетерпением ждем встречи!

 

{gallery count=0 counter=0 buttons=0 rows=2 cols=4 width=150 height=150 align=center}news/2016/feb/veselka{/gallery}

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УКРАИНСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Государственное высшее учебное заведение 4-го уровня аккредитации

ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 12 МАРТА О 10:00

лиц имеющих образовательно-квалификационный уровень «младший специалист» или заканчивающих в текущем году техникумы и колледжи, которые смогут поступить на 2-3 курс или на 1 курс ускоренного обучения (по внутренним экзаменам, без прохождения ЗНО),  на инженерные и инженерно-педагогические специальности для получения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специалист, магистр.

Пробные вступительные экзамены будут проводиться 

12, 19 и 26 марта

Адрес: ул. Артема, 5, 1 этаж, кабинет № 100

Телефоны для справок: (0627) 44-79-98, 0664083480

Подорож до Львову


Известный французский писатель Анатоль Франс когда-то сказал: «Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Не став спорить с этой простой истиной, студенты и сотрудники Учебно-научного профессионально-педагогического института Украинской инженерно-педагогической академии провели свои каникулы во Львове, чтобы ощутить национальный колорит Рождества и отметить его «по-украински».  Ведь именно на Рождество Город Льва удивительным образом преображается и становится самым праздничным, самым волшебным городом Украины! Здесь царит по-настоящему сказочная атмосфера, наполненная предчувствием подарков и счастья. 

Бесплатное проживание было любезно предоставлено Национальным университетом «Львовская Политехника», с которым наша академия не один год поддерживает добрые дружеские отношения. Комфортабельные номера в студенческом отеле, приветливые лица и прекрасное настроение сопровождали нас всю поездку. 

Свою экскурсию мы начали с центральной площади «Рынок», хранящей дух старины и поражающей изысканной европейской архитектурой. Тут же, поднявшись на башню Ратуши, можно осмотреться по сторонам и увидеть самые красивые панорамные виды Львова. В этой же части города расположен Итальянский дворик, который напомнит вам Рим или даже Венецию.

Лакомкам прямая дорога в Мастерскую шоколада, где конфеты изготавливают не фабричным способом, а вручную, по старинным рецептам приготовления шоколадных шедевров. Не забудьте и о Мастерской карамели, в которой можно посмотреть, как из сладкой массы изготавливаются леденцы – от маленьких конфеток до огромных карамельных фигур. Здесь же вы сможете купить сладкие подарки родным и близким.

Львовский оружейный музей, построенный в 1556 году, историко-мемориальный музей-заповедник «Лычаковское кладбище», музеи пива и кофе, экскурсии по подземельям Львова, старинные соборы – на все это едва хватило шести дней, которые мы провели в этом сказочном городе в волшебной обстановке Рождественкой сказки.

Город заворожил и влюбил в себя, несмотря на не очень погожие зимние дни. Но в гостях хорошо, а дома лучше. У нас действительно остались самые волшебные воспоминания от этого города. Уезжая из Львова, мы все унесли с собой частичку его многовековой истории. А фотографии и, правда, будут напоминать нам о славном городе Льва!

{gallery count=0 counter=0 buttons=0 rows=2 cols=4 width=200 height=200 align=center}news/2016/jan/{/gallery}